ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Вышел релиз программы "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Латвии", редакция 1.0.22.10 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2384)

ANDI_Hotline 09.10.2019 15:49

Вышел релиз программы "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 для Латвии", редакция 1.0.22.10
 
Вложений: 2
В документы: "Начисление по больничному листу", "Начисление отпуска работников организаций" добавлены новые возможности расчета под кнопки: рассчитать по плановому табелю; рассчитать по фактическому табелю. Расчет оплачиваемых дней берется из документа "Корректировка использования работниками рабочего времени".

В отчет "Лицевой счет" в вариант "модернизированный" добавлен вывод: облагаемых и необлагаемых сумм по: страхованию с накоплением, страхование без накопления, пенсионный фонд.

Для документа "Начисление зарплаты работникам организаций" внесены изменения в заполнение кнопки "Заполнить по всем".

Внесены дополнения в отчет "Накопление на отпуск (модернизированный)" и документ "Расчет при увольнении работника организаций". Добавлена настройка в регистр "Учетная политика по персоналу организаций" считать по коэффициенту: 28 / 365 = 0,076712.

В документ "Отпуска организаций" добавлен флаг "освобождать ставку" для дополнительного отпуска.

Создан новый отчет "Сводный отчет о вакансиях".

В отчет "Расчетные листки организаций" в рассылку e-mail добавлено поле "копии".

В отчет "Табель учета рабочего времени" добавлен флаг "Без последующих коррекций в будущих периодах".

Внесены изменения в отчет "Списки работников организаций", модернизирован вывод регистрационных документов. Добавлен флаг "Без документов".

Внесены изменения в печатные формы документа "Оплата сверхурочных часов".

Внесены изменения в печатные формы документа "Премии работникам организаций".

Внесены изменения в печатную форму "Приказ о предоставлении на командировку (списком)" для документа "Командировки организаций".

Внесены изменения в отчет 2. pielikums "Darba devēja paziņojums par algas nodokļi". Создан флаг "подавать уволенных, с начисленной з/пл последней датой месяца".Dokumentos: «Darbnespējas lapas aprēķins», «Atvaļinājuma aprēķins organizāciju darbiniekiem» pievienotas jaunas aprēķina iespējas zem pogām: aprēķināt pēc plānotās tabeles; aprēķināt pēc faktiskās tabeles. Apmaksāto dienu aprēķins tiek ņemts no dokumenta «Darbinieku darba laika izmantošanas korekcija».

Atskaitē «Personīgais konts» variantā «modernizēts» pievienota ar nodokli apliekamās un neapliekamās summas izvade: apdrošināšana ar uzkrājumu, apdrošināšana bez uzkrājuma, pensiju fonds.

Dokumentā «Darba algas aprēķins organizāciju darbiniekiem» ieviestas izmaiņas pogas «Aizpildīt - Pa visiem darbiniekiem» aizpildīšanā.

Veikti papildinājumi atskaitē «Uzkrājumi atvaļinājumiem (modernizēts)» un dokumentā «Aprēķins organizācijas darbinieka atlaišanai». Pievienots iestatījums reģistrā «Organizācijas personāla uzskaites politika» aprēķināt pēc koeficienta: 28/365 = 0,076712.

Dokumentā «Organizāciju atvaļinājumi» pievienots karodziņš «atbrīvot likmi (papildatv.)» papildatvaļinājumam.

Izveidota jauna atskaite «Kopsavilkums par vakancēm». (Atskaite atrodas: pilns interfeiss - galvenā izvēlne «Organizācijas kadru uzskaite» - «Štata saraksts»).

Atskaitē «Organizācijas aprēķinu lapas» e-pasta sūtīšanai pievienots lauks «slēptā kopija».

Atskaitē «Darba laika uzskaites tabele» pievienots karodziņš «Bez turpmākajām korekcijām nākamajos periodos».

Veiktas izmaiņas atskaitē «Organizācijas darbinieku saraksts», modernizēta reģistrācijas dokumentu izvade. Pievienots karodziņš «Bez dokumentiem».

Veiktas izmaiņas dokumentu «Virsstundu apmaksa», «Organizāciju darbinieku prēmijas», «Organizācijas komandējumi» drukas formās.

Veiktas izmaiņas pārskatā 2. pielikums «Darba devēja paziņojums par algas nodokļi». Izveidots karodziņš «Izvadīt atbrīvotos darbiniekus, kuriem d/a aprēķināta mēneša pēdējā datumā».


Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"